Regulamin

1.  Postanowienia ogólne

 

Postanowienia wstępne

1.1

StandupBilety.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest LTB Solutions Sp. z o.o.

1.2

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez LTB Solutions Sp. z o.o., w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego StandupBilety.pl, korzystanie przez Użytkowników z serwisu, a także  warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do użycia Usługi oferowanej poprzez Serwis StandupBilety.pl, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

1.4

 Prawa autorskie do Serwisu StandupBilety.pl należą w całości do LTB Solutions Sp. z o.o.

 

 

 

Definicje

 

1.5

 LTB Solutions Sp. z o.o. - LTB Solutions Sp. z o.o. ul. Walecznych 40/5, 03-916 Warszawa, NIP: 1132933864

1.6

System – oprogramowanie i mechanizmy oferowane przez LTB Solutions Sp. z o.o. i udostępniane w ramach StandupBilety.pl realizujące i wspierające procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestników, sprzedaży biletów i fakturowania przez Organizatora.

1.7

StandupBilety.pl - serwis internetowy prowadzony przez LTB Solutions Sp. z o.o., pod adresem www.StandupBilety.pl w ramach którego udostępniany jest System oraz świadczone są inne usługi związane z organizacją i promocją wydarzeń Organizatorów.

1.8

Użytkownik - Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu. Użytkownikami są Organizatorzy (Sprzedający Bilety, Oferujący Uczestnictwo, Organizujący Wydarzenie) oraz Klienci (Kupujący Bilety, Zgłaszający Uczestnictwo).

1.9

Wydarzenie – zorganizowane przez Organizatora przedsięwzięcie w szczególności eventy, konferencje, imprezy promocyjne, kulturalne, integracyjne, koncerty, festiwale i inne; Wydarzenie może być bezpłatne lub odpłatne.

1.10

Bilet – dokument w formie elektronicznej zakupiony przy użyciu serwisu StandupBilety.pl potwierdzający uprawnienie do wzięcia udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.

1.11

Konto - utrzymywany przez LTB Solutions Sp. z o.o. dla Użytkownika, pod unikalnym identyfikatorem i zabezpieczony hasłem, zbiór danych, w którym gromadzone są informacje dot. Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu.

1.12

Rejestracja - procedura zakładania Konta w serwisie.

1.13

Rejestracja na Wydarzenie – procedura zgłoszenia przez Klienta uczestnictwa w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora przy wykorzystaniu Systemu.

1.14

Zablokowanie konta – kara stosowana przez LTB Solutions Sp. z o.o., która oznacza brak możliwości zalogowania się do serwisu StandupBilety.pl oraz brak możliwości dokonywania wszystkich lub niektórych działań przez Użytkownika.

 

 

1.15

Cennik – oferta prezentująca funkcje serwisu StandupBilety.pl i ceny poszczególnych usług LTB Solutions Sp. z o.o. adresowanych do Organizatorów.

 

Zakres usług

 

1.19

LTB Solutions Sp. z o.o. po akceptacji Regulaminu przez Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług dla Organizatorów oraz usług dla Klientów.

Informacja o usługach odpłatnych znajduje się w Cenniku. Korzystając z Serwisu Użytkownik zawiera z LTB Solutions Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Dokonując Rejestracji na Wydarzenie Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług z Organizatorem Wydarzenia.

1.20

LTB Solutions Sp. z o.o. w ramach StandupBilety.pl oferuje Organizatorom następujące usługi:

·      udostępnienie Systemu - oprogramowania internetowego lub w postaci aplikacji mobilnej wspierającego następujące procesy:

o  stworzenie strony internetowej Wydarzenia (Strona Wydarzenia)

o  promocję wydarzeń w Internecie,

o  rejestrację uczestnictwa,

o  obsługę techniczną sprzedaży Biletów,

o  automatyczne generowanie faktur wystawianych przez Organizatorów,

o  prowadzenie statystyk w zakresie ilości i wartości sprzedanych Biletów,

o  wysyłanie wiadomości email,

o  kontroli wejścia na wydarzenie.

·      pośredniczenie w sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora.

1.21

 LTB Solutions Sp. z o.o. w ramach StandupBilety.pl oferuje Klientom następujące usługi:

·      możliwość zakupu Biletu od Organizatora na stronie internetowej lub poprzez aplikację mobilną,

·      możliwość rejestracji na Wydarzenie Organizatora na stronie internetowej lub poprzez aplikację mobilną.

2.  Użytkownicy

 

2.1

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.2

Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail, hasła, imienia i nazwiska.

2.3

Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w StandupBilety.pl, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją.

2.4

W celu Rejestracji osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, pełnej nazwy podmiotu rejestrowanego oraz hasła.

2.5

Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a LTB Solutions Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez LTB Solutions Sp. z o.o. w ramach StandupBilety.pl, na warunkach określonych w Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty LTB Solutions Sp. z o.o. poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu w formularzu rejestracji.

2.6

W wyniku prawidłowej Rejestracji LTB Solutions Sp. z o.o. tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do loginu (adresu email) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w StandupBilety.pl loginu i hasła.

 

2.7

W celu prowadzenia sprzedaży biletów Organizator zobowiązany jest podać po dokonaniu rejestracji następujące dane: nazwę firmy, adres jej siedziby, telefon, NIP oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane środki za sprzedane bilety po zakończeniu Wydarzenia lub, w przypadku przekazywania środków przez Użytkowników bezpośrednio na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy Organizatora, wskazanie odpowiednich danych rachunku płatniczego lub rachunku bankowego Organizatora w celu jego podłączenia do serwisu StandupBilety.pl.

2.8

Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku chęci zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie StandupBilety.pl.

Nie jest możliwe usunięcie przez Użytkownika jakichkolwiek danych w trakcie korzystania z usług StandupBilety.pl (w szczególności od momentu uruchomienia Strony Wydarzenia do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności).

2.9

Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

2.10

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

2.11

Użytkownik otrzymuje możliwość organizacji Wydarzeń.

2.12

LTB Solutions Sp. z o.o. pobiera opłaty za usługi udostępnione w StandupBilety.pl, z zastrzeżeniem usług bezpłatnych przewidzianych w Cenniku. LTB Solutions Sp. z o.o. przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje Użytkownika o wysokości opłaty.

Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z określonych usług udostępnionych w StandupBilety.pl opisanych w Regulaminie i Cenniku.

2.13

LTB Solutions Sp. z o.o. będzie dążyć do utrzymania dostępności serwisu StandupBilety.pl bez przerw i zakłóceń z uwzględnieniem zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem.

2.14

LTB Solutions Sp. z o.o. nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu serwisu StandupBilety.pl.

2.15

LTB Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika. Każdy Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie faktycznej tożsamości innego Użytkownika.

2.16

Użytkownik jest zobowiązany:

  • do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z serwisu StandupBilety.pl oraz w komunikacji z innymi Użytkownikami.
  • do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich. W szczególności, użytkownik nie może
    • używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane
    • umieszczać w Serwisie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa
    • przesyłać niezamówionej informacji handlowej do Użytkowników.

2.17

Użytkownik nie jest uprawniony do:

·      wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów w serwisie StandupBilety.pl, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z serwisu. Jednakże, użytkownik może korzystać z interfejsów lub oprogramowania dostarczonych przez LTB Solutions Sp. z o.o. w zakresie usług dostępnych w serwisie StandupBilety.pl;

·      blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w serwisie StandupBilety.pl, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania z usług w serwisie StandupBilety.pl;

·      wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury StandupBilety.pl, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania wspomnianej infrastruktury;

·      wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność LTB Solutions Sp. z o.o. w celach innych niż korzystanie z Usług,

·      wykorzystywania jakichkolwiek treści innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

2.18

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez LTB Solutions Sp. z o.o. urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, LTB Solutions Sp. z o.o. może poinformować o tym Użytkownika i zablokować dostęp do tych danych.

LTB Solutions Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

 

2.19

LTB Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w StandupBilety.pl oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Rozwiązanie umowy i usuwanie konta

 

2.20

Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia za pośrednictwem funkcji „usuń konto” dostępnej w serwisie StandupBilety.pl po zalogowaniu i na zasadach określonych w sekcji „Rozwiązanie umowy” w Postanowieniach końcowych niniejszego Regulaminu.

2.21

LTB Solutions Sp. z o.o. ma prawo do zablokowania konta Użytkownika lub wypowiedzenia umowy Użytkownikowi na zasadach określonych w Postanowieniach końcowych niniejszego Regulaminu .

 

 

 

Warunki techniczne

 

2.22

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług StandupBilety.pl są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

2.23

Dane osobowe przetwarzane są przez LTB Solutions Sp. z o.o. jako administratora danych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy Rejestracji.

2.24

Dane osobowe przetwarzane są również przez Organizatorów w zakresie danych podanych przy zakupie Biletu lub rejestracji na Wydarzenie. Dane osobowe podane Organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Organizatora powierzone do przetwarzania LTB Solutions Sp. z o.o. na zasadzie określonej w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

W takim zakresie LTB Solutions Sp. z o.o. działa wyłącznie na zlecenie Organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy.

2.25

LTB Solutions Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. LTB Solutions Sp. z o.o. umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy LTB Solutions Sp. z o.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

 

2.26

LTB Solutions Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych przez Organizatora.

 

2.27

LTB Solutions Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.

2.28

Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od LTB Solutions Sp. z o.o. w związku z korzystaniem z StandupBilety.pl, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.

Otrzymane od LTB Solutions Sp. z o.o. informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z organizacją wydarzeń i sprzedażą biletów oraz realizacją umów zawartych w wyniku organizacji Wydarzenia, chyba że otrzyma od innego Użytkownika wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w innych celach.

2.29

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.

Użytkownik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronie wydarzenia informacji zawartych w Koncie Użytkownika lub podanych przez Klienta podczas zakupu biletu lub rejestracji na Wydarzenie poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.

2.30

LTB Solutions Sp. z o.o. ma prawo przeprowadzać różnego rodzaju ankiety przy pomocy poczty elektronicznej bądź poprzez udostępnianie ich bezpośrednio w serwisie. Dane zebrane od Użytkowników w procesie przeprowadzania ankiet, w szczególności dane geolokalizacyjne i profilowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty LTB Solutions Sp. z o.o.. Dane te mogą również służyć do opracowywania różnego rodzaju statystyk. Ujawnienie danych w przeprowadzanych przez LTB Solutions Sp. z o.o. ankietach jest zawsze dobrowolne, natomiast Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 

 

 

Cookies

 

2.31

Witryna sieci Web może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników StandupBilety.pl oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense.

Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie LTB Solutions Sp. z o.o. może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.

2.32

W Witrynie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów Użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

 

 

 

 

Zasady odpowiedzialności

 

2.33

LTB Solutions Sp. z o.o. podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do serwisu StandupBilety.pl przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

 

 

2.34

LTB Solutions Sp. z o.o. zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 6 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.

2.35

LTB Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

2.36

LTB Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezależnych od LTB Solutions Sp. z o.o..

2.37

LTB Solutions Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.

 

 

3.  Organizatorzy Wydarzeń

 

3.1

Rejestracja przez Organizatora w serwisie StandupBilety.pl oznacza akceptację Regulaminu i zawarcie umowy pomiędzy LTB Solutions Sp. z o.o. a Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie.

3.2

LTB Solutions Sp. z o.o. w ramach StandupBilety.pl oferuje Organizatorom udostępnienie oprogramowania internetowego, wspierającego procesy związane z promocją i obsługą Wydarzeń w ramach Systemu.

3.3

Niezależnie od udostępnienia Systemu, LTB Solutions Sp. z o.o. w ramach StandupBilety.pl oferuje Organizatorom również usługę pośredniczenia przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora.

3.4

W zakresie sprzedaży biletów na dane Wydarzenie jedynie Klient i Organizator wydarzenia zawierają stosunek umowny. LTB Solutions Sp. z o.o. nie jest stroną umów sprzedaży Biletów.

3.5

Niezależnie od sytuacji o której mowa w pkt. 3.4 LTB Solutions Sp. z o.o. działający jako przyjmujący zlecenie może zobowiązać się w zakresie swojej działalności wyłącznie do udostępnienia Systemu, bez pośredniczenia przy sprzedaży Biletów.

W takim przypadku, w celu przyjmowania płatności za sprzedane Bilety, Organizator wykorzystuje rachunek płatniczy, udostępniany przez jednego ze wskazanych przez LTB Solutions Sp. z o.o. dostawców usług płatniczych, którego jest posiadaczem poprzez podłączenie go do serwisu StandupBilety.pl.

3.6

W przypadku gdy Organizator zawrze z LTB Solutions Sp. z o.o. umowę o pośrednictwo przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora, środki za sprzedane Bilety przyjmowane są przez LTB Solutions Sp. z o.o. i przekazywane Organizatorowi nie później niż w ciągu 7 dni po zakończeniu Wydarzenia, na zasadach określonych poniżej.

Bilety generowane są przez StandupBilety.pl i przesyłane w formie elektronicznej Klientowi.

 

Fakturowanie

 

3.7

O ile Organizator wyrazi zgodę poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym, faktury VAT wystawiane przez Organizatora generowane są przez System automatycznie na żądanie Klienta.

3.8

Wygenerowana Faktura Proforma w postaci pliku PDF przesyłana jest w formie elektronicznej do Klienta po dokonaniu zamówienia lecz przed dokonaniem płatności. Kopia faktury Proforma dostępna jest także w Panelu Użytkownika.

 

 

3.9

Faktura VAT w postaci pliku PDF przesyłana jest elektronicznie do Klienta po dokonaniu płatności. Wygenerowana faktura VAT może być pobrana przez Organizatora z Panelu Użytkownika i przesłana przez Organizatora do Klienta w formie papierowej.

 

Opłaty

 

3.10

LTB Solutions Sp. z o.o. pobiera wynagrodzenie od Organizatora na zasadach określonych w Cenniku.

3.11

Organizator ustala cenę Biletu (netto) oraz wskazuje jaka stawka podatku VAT ma zastosowanie do sprzedawanych biletów.

3.12

Podatek VAT dodawany jest do ceny bazowej Biletu. Wysokość podatku VAT każdorazowo określana jest przez Organizatora, który ponosi pełną odpowiedzialność za jej prawidłowe określenie.

3.13

W przypadku gdy wydarzenie na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem StandupBilety.pl zostanie odwołane lub zmienione (w zakresie terminu, czasu, miejsca lub innych ważnych elementów) i dokonano sprzedaży przynajmniej jednego biletu Organizator zobowiązany niezwłocznie po zaistnieniu takiej zmiany poinformować LTB Solutions Sp. z o.o. w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez LTB Solutions Sp. z o.o..

Skutek zawiadomienia w formie elektronicznej wymaga potwierdzenia przez LTB Solutions Sp. z o.o.. Konsekwencje braku powiadomienia LTB Solutions Sp. z o.o. ponosi wyłącznie Organizator.

 

 

 

 

Przyjmowanie płatności za Bilety

 

3.14

LTB Solutions Sp. z o.o. w przypadku wykonywania usługi opisanej w pkt. 3.3 księguje płatności za sprzedane bilety. Organizator uprawnia LTB Solutions Sp. z o.o. jako swojego agenta do przyjmowania świadczeń pieniężnych w jego imieniu.

3.15

LTB Solutions Sp. z o.o. w przypadku wykonywania usługi przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Biletów Organizatorowi pomniejszoną o opłaty należne LTB Solutions Sp. z o.o., zgodne z cennikiem, w ciągu 7 dni od zakończenia Wydarzenia.

Środki są przelewane na rachunek bankowy organizatora znajdujący się w Polsce na numer rachunku bankowego w formacie NRB/IBAN.

3.16

Organizator może skorzystać z następujących opcji otrzymywania płatności za Bilety:

·      Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych

·      Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych

·      Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek LTB Solutions Sp. z o.o. (płatność off-line)

3.17

LTB Solutions Sp. z o.o. po zakończeniu wydarzenia wystawia Organizatorowi fakturę VAT za świadczone Usługi. W przypadku o którym mowa w 3.3 opłata pobierana przez LTB Solutions Sp. z o.o. potrącana jest z kwoty środków otrzymanych za sprzedane bilety.

3.18

W razie świadczenia usługi opisanej w pkt. 3.3 powyżej, w przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora, LTB Solutions Sp. z o.o. przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Biletów Organizatorowi pomniejszoną o opłaty należne LTB Solutions Sp. z o.o., zgodne z Cennikiem, w ciągu 7 dni od odwołania Wydarzenia.

3.19

W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Klientowi. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Klient zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Klientowi.

 

Zapobieganie oszustwom

 

3.20

LTB Solutions Sp. z o.o. ma prawo dezaktywowania strony Wydarzenia, konta Organizatora oraz wstrzymania sprzedaży Biletów, w przypadku gdy czynności związane z Wydarzeniem:

·      naruszają postanowienia Regulaminu,

·      naruszają obowiązujące przepisy prawa,

·      negatywnie wpływają na dobre imię LTB Solutions Sp. z o.o..

3.21

Jeżeli postępowanie sprawdzające wykaże zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, LTB Solutions Sp. z o.o. ma prawo do wstrzymania sprzedaży biletów Klientom lub dezaktywowania strony Wydarzenia i konta Organizatora po uprzednim poinformowaniu Organizatora o takim zamiarze i wskazaniu 7 dniowego terminu na wyjaśnienie okoliczności.

3.22

Po zakończeniu Wydarzenia, w przypadku powzięcia wiadomości, że czynności związane z Wydarzeniem, mogły się odbywać z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa ma również prawo do wstrzymania wpłaty na rzecz Organizatora, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w związku ze sprzedanymi biletami nie więcej niż o 21 dni od zakończenia Wydarzenia i podjęcia w tym czasie czynności sprawdzających, czy miały miejsce działania i okoliczności określone w pkt 3.20.

 

Obowiązki Organizatora

 

3.23

Organizator ma obowiązek poinformować LTB Solutions Sp. z o.o. niezwłocznie o niedostępności lub nieprawidłowym działaniu Serwisu StandupBilety.pl.

 

 

3.24

Organizator ma obowiązek stosowania Serwisu StandupBilety.pl zgodnie z prawem polskim i w sposób nienaruszający praw osób trzecich.

3.25

Organizator pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich w stosunku do LTB Solutions Sp. z o.o. oraz jego pracowników w związku z nielegalnym korzystaniem przez Organizatora z Serwisu StandupBilety.pl.

Obowiązek ochrony obejmuje również koszty pomocy prawnej. Organizator zobowiązuje się współdziałać i dostarczać LTB Solutions Sp. z o.o. wszelkich informacji w przypadku procesów sądowych dotyczących naruszenia praw, a także wstąpić do procesu na żądanie LTB Solutions Sp. z o.o..

3.26

Organizator ma obowiązek poinformowania LTB Solutions Sp. z o.o. niezwłocznie o każdej zmianie jego nazwy, nazwy firmy, adresu, formy prawnej i danych dotyczących posiadanego rachunku bankowego w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres podany przez LTB Solutions Sp. z o.o..

 

Powierzenie danych osobowych do przetwarzania

 

3.27

Organizator jest administratorem danych osobowych Użytkowników, którzy dokonali rejestracji na organizowane przez niego Wydarzenie lub kupili na nie Bilet.

3.28

Organizator powierza LTB Solutions Sp. z o.o. dane osobowe Użytkowników do przetwarzania w następującym zakresie:

·      zbieranie danych,

·      bezpieczne utrwalanie danych,

·      przechowywanie danych,

·      przekazywanie danych w celach wynikających z umowy zawartej pomiędzy LTB Solutions Sp. z o.o. a Organizatorem,

·      dokonywanie zmian w danych na żądanie osób, których one dotyczą, przekazane Organizatorowi, o których Organizator poinformował LTB Solutions Sp. z o.o.,

·      usuwanie danych na żądanie Organizatora w zakresie, w jakim dane te są administrowane przez Organizatora, z zastrzeżeniem braku obowiązku usuwania danych osobowych, które w takim samym zakresie administrowane są jednocześnie przez LTB Solutions Sp. z o.o..

 

Postanowienia różne

 

3.29

Organizator wydarzenia upoważnia LTB Solutions Sp. z o.o. do umieszczenia w Serwisie nazwy lub znaku towarowego Organizatora lub nazwy lub znaku towarowego organizowanego przez Organizatora Wydarzenia, w zakresie niezbędnym do wskazania faktu korzystania przez Organizatora z StandupBilety.pl.

Upoważnienie obejmuje możliwość wskazywania na okoliczność korzystania z StandupBilety.pl przez Organizatora w Serwisie StandupBilety.pl, materiałach PR, komunikatach prasowych i innych materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

3.30

Organizator udziela LTB Solutions Sp. z o.o. bezpłatnego, nieograniczonego czasowo ani terytorialnie prawa do umieszczenia w Serwisie, na Facebooku, w aplikacjach i widgetach LTB Solutions Sp. z o.o. lub podmiotów trzecich (w tym aplikacjach mobilnych i widgetach telewizyjnych): layoutu strony internetowej Organizatora, poprzez którą świadczy on swoje usługi, w tym także znaku towarowego Organizatora oraz publikowanych na takiej stronie internetowej treści Organizatora - w celu promocji usług LTB Solutions Sp. z o.o..

 

4.  Postanowienia w zakresie korzystania z StandupBilety.pl przez Klientów

 

Postanowienia ogólne

 

4.1.

Warunkiem skorzystania z Serwisu StandupBilety.pl przez Klienta lub Użytkownika dokonującego rejestracji na Wydarzenie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 

 

Zawarcie umowy

 

4.2.

Poprzez dokonanie zakupu Biletu na Wydarzenie przez Klienta lub poprzez rejestrację na Wydarzenie przez Użytkownika powstaje stosunek umowny wyłącznie pomiędzy (I) Organizatorem a Klientem lub (II) Organizatorem a Użytkownikiem dokonującym rejestracji na Wydarzenie.

4.3.

LTB Solutions Sp. z o.o. oświadcza, że nie jest Organizatorem Wydarzeń w ramach StandupBilety.pl, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych w Wydarzeniu. LTB Solutions Sp. z o.o. udostępnia jedynie System Organizatorom a w przypadku opisanym w 3.3 działa także jako agent Organizatora Wydarzenia na jego rachunek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4.4.

Klient poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu biletu zawiera z Organizatorem umowę w zakresie sprzedaży biletów. W celu nabycia biletu konieczne jest:

·      wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia,

·      zaakceptowanie Regulaminu,

4.5.

Klientom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.


4.6.

W związku z rządowymi wytycznymi w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2, każdy uczestnik Wydarzenia, zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się oraz zabrania za sobą na występ, niezbędnych środków ochrony osobistej zasłaniających usta i nos. W przypadku braku odpowiednich środków, Organizator lub służby porządkowe mogą odmówić wstępu na wydarzenie bez prawa do ubiegania się o zwrot biletu. Dodatkowo uczestnik Wydarzenia oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

 

4.7.

W związku z rządowymi wytycznymi w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w uzasadnionych okolicznościach dane osobowe osoby zamawiającej bilety mogą zostać udostępnione Organizatorowi, Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz odpowiednim służbom porządkowym.

 

Formy płatności

 

4.6.

W przypadku wykonywania usługi opisanej w pkt. 3.3 formy płatności za Bilety mogą być następujące:

·      Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych

·      Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych

·      Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek LTB Solutions Sp. z o.o. (płatność off-line)

4.7.

Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia Biletu na Wydarzenie powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.

4.8.

LTB Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych , w tym za podanie przez Klienta numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.

4.9.

W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.

 

 

 

 

Odpowiedzialność

 

4.10.

Całkowita odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie jego Organizatora.

4.11.

Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez Organizatora. LTB Solutions Sp. z o.o. nie ma wpływu na jakość i prawdziwość tych informacji.

4.12.

Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora Klient może uzyskać w serwisie StandupBilety.pl.

4.13.

LTB Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora w stosunku do Klientów.

 

Koszty Biletu

 

4.14.

Koszt zamówienia Biletu na Wydarzenie może przekroczyć cenę wskazaną na Bilecie. Koszt zamówienia Biletu jest uzależniony od ceny bazowej Biletu określonej przez Organizatora, wysokości podatku VAT i opłat pobieranych przez LTB Solutions Sp. z o.o. określonych w Cenniku. W zależności od uzgodnień między LTB Solutions Sp. z o.o. i Organizatorem Klient może ponosić koszty obsługi sprzedaży Biletów przez LTB Solutions Sp. z o.o. (opłata za obsługę sprzedaży biletów).

4.15.

Łączny Koszt zamówienia biletu, w tym wszystkie dodatkowe opłaty są natychmiast wymagalne do zapłaty po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.

4.16.

Natychmiast po otrzymaniu płatności LTB Solutions Sp. z o.o. wysyła Bilet na adres e-mail Kupującego.

 

Zwroty

 

4.17.

W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Klientowi. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Klient zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Klientowi.

 

5.  Postanowienia końcowe

 

Zmiany regulaminu

 

5.1

LTB Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana może dotyczyć w szczególności uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach StandupBilety.pl.

5.2

Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez LTB Solutions Sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w StandupBilety.pl zmienionego Regulaminu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

5.3

Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie na stronie StandupBilety.pl. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie , zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy z LTB Solutions Sp. z o.o. ze skutkiem określonym w pkt 5.6 (z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia).

 

 

 

 

Rozwiązanie umowy

 

5.4

Użytkownik może rozwiązać umowę z LTB Solutions Sp. z o.o. (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła.

W przypadku Organizatorów usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu aktywacji Wydarzenia i sprzedania co najmniej jednego biletu do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności związanych z Wydarzeniem.

W przypadku innych Użytkowników usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu do zakończenia rozliczenia wszystkich płatności z nim związanych.

Z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym punkcie 5.4. umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia rozliczenia wydarzenia lub od momentu wypełnienia formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Organizatorów w celach marketingowych ani przez LTB Solutions Sp. z o.o. w celach przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail.

5.5

Z ważnych przyczyn, w szczególności gdy Użytkownik, po uprzednim wezwaniu przez LTB Solutions Sp. z o.o. nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec LTB Solutions Sp. z o.o. umowa może zostać rozwiązana przez LTB Solutions Sp. z o.o. za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

5.6

LTB Solutions Sp. z o.o. ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania Konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Postępowanie reklamacyjne

 

5.7

Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez LTB Solutions Sp. z o.o..

5.8

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres: LTB Solutions Sp. z o.o.. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w StandupBilety.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 

 

5.9

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji LTB Solutions Sp. z o.o. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.10

LTB Solutions Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

5.11

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

 

 

LOGOWANIE
Newsletter wydarzeń

Zapisz się do informatora i odbieraj co dwa tygodnie aktualny repertuar na swojego maila.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. Nie martw się też nie lubimy spamu dlatego dostaniesz od nas raz w miesiącu info o wydarzeniach w Twoim województwie.

Akceptuję regulamin


Partnerzy: